บรรเทาทุกข์!! ครม. ไฟเขียว อัดงบกลาง 1.2 พันล้าน รับมือภัยแล้ง 32 จังหวัด

  • Admin admin
  • May 1, 2019
  • Comments Off on บรรเทาทุกข์!! ครม. ไฟเขียว อัดงบกลาง 1.2 พันล้าน รับมือภัยแล้ง 32 จังหวัด

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบกลางปี 2562 สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มต้นทุน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับน้ำในฤดูฝน ปี 2562 ในพื้นที่ 32 จังหวัด จำนวน 144 โครงการ วงเงินรวม 1,226 ล้านบาท

เนื่องจากปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง ใน 5 จังหวัด 14 อำเภอ ประกอบด้วย ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา ตราด และชลบุรี ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยรองนายกรัฐมนตรี มอบหมายในการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 ให้ สทนช. วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าจะขาดแคลนน้ำเพิ่มเติมในช่วงปลายฤดูแล้ง

สำหรับ โครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนรายพื้นที่ได้ดังนี้ 1. โครงการในพื้นที่ประกาศภัยแล้ง 5 จังหวัด 34 โครงการ 2. โครงการในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ใน 13 จังหวัด 51 โครงการ 3. โครงการในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน ใน 2 จังหวัด รวม 14 โครงการ 4. โครงการในพื้นที่แล้งซ้ำซาก และหาน้ำยาก ใน 13 จังหวัด รวม 45 โครงการ

ทั้งนี้ โครงการข้างต้นจะสามารถช่วยบรรเทาภัยแล้งได้ใน 32 จังหวัด รวม 144 โครงการ วงเงินรวม 1,226 ล้านบาท เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 28.12 ล้านลบ.ม. มีครัวเรือนรับประโยชน์ 85,474 ครัวเรือน ซึ่งภายหลังจากที่ ครม. อนุมัติวงเงินแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป

Facebook Comments