Breaking News

ข่าว

อย่าหลงเชื่อ!! รมช.พาณิชย์ แจงสังคมเข้าใจผิด กรณีพรบ.ข้าว นำข้อมูลเก่ามาเผยแพร่

February 19, 2019

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีพ.ร.บ.ข้าว ที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคม ว่า มีการเอาข้อมูลที่ค่อนข้างสับสนที่ยังไม่ได้แก้ไข ไม่เป็นปัจจุบันมาเสนอกับสังคมผ่านสื่อต่างๆ และเอาความเห็นของตนที่เคยถูกถามในร่างเดิมก่อนมีการปรับแก้ เมื่อปลายปีที่แล้ว มากล่าวถึงในสื่อต่างๆ ในลักษณะที่อาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า มีความเห็นตรงข้ามกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เสนอความเห็นประกอบร่างฯ ฉบับที่ สนช. ส่งมาให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นซึ่งกระทรวงพาณิชย์ไม่เห็นด้วยในหลายประเด็น และเสนอความเห็นที่ควรปรับแก้ ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งในร่างฉบับที่จะเสนอสนช. พิจารณาในวันที่ 20 ก.พ. นี้ ได้มีการแก้ไขตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอขอแก้เป็นส่วนใหญ่แล้ว น.ส.ชุติมา กล่าวย้ำว่าร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เป็นร่างของ สนช. ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีผู้แทน 1 คน ในกรรมาธิการวิสามัญที่ขอปรับแก้ เพื่อให้กฎหมายที่ออกมาเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้แต่นายกรัฐมนตรีเอง ก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่า มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ร่างที่ได้แก้ไขแล้ว ต่างจากร่างเดิมที่ สนช. เคยเสนอมา โดยเฉพาะในเรื่องเมล็ดพันธุ์ ชาวนาจะไม่ได้รับผลกระทบแบบที่อยู่ในกระแสที่เข้าใจผิด ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาตามขั้นตอนใน สนช. ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถไปชี้นำได้และขอให้อย่าหลงเชื่อข่าวสับสนที่สร้างความเข้าใจผิดอยู่ในขณะนี้

Read More

ราชกิจจาประกาศ!! โปรดเกล้าฯพ.ร.บ.ยาเสพติดกระท่อม-กัญชา เพื่อการแพทย์

February 18, 2019

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 62 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 โดยระบุว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องตามหลักสากล ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ขึ้นไว้ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ทั้งนี้ ในพ.ร.บ.ดังกล่าวระบุถึงเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ว่า เนื่องจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบางบัญญัติที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ปรากฏผลการวิจัยว่าสารสกัดจากกัญชาและพืชกระท่อมมีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ซึ่งตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 กัญชาและพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ห้ามไม่ให้ผู้ใดเสพหรือนำไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยหรือนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ และยังกำหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครองด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาและพัฒนาทางการแพทย์ ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้ทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทางด้านยา สมควรแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522  เพื่อเปิดโอกาสให้นำกัญชาและพืชกระท่อมไปทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และใช้รักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ สำหรับสาระสำคัญที่น่าสนใจ อาทิ การกำหนดให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายกแพทยสภา นายกสภาการแพทย์แผนไทย […]

Read More

ราศีใดทำอะไรมักสองจิตสองใจ ราศีใดได้รับการยกย่องสรรเสริญ ดวงรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 18-24 ก.พ. 2562

February 17, 2019

คอลัมน์ดวงรอบสัปดาห์ โดย…เสฏฐวุฒิ ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้งานจะดีขึ้น จะกระจายความเจริญก้าวหน้าไปอีกหลายด้าน มีเกณฑ์จะซื้อบ้านใหม่หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่และสะดวกสบายยิ่งขึ้น การเงินกำลังไม่คล่องตัวก็จะได้รับความช่วยเหลือด้วยดี การประสานประโยชน์จะดีวันดีคืน ท่านจะประสบความสำเร็จในการเจรจายิ่งกว่าเป็นลายลักษณ์อักษร อาจมีปัญหาเรื่องคู่ครองหรือเพศตรงข้าม หากไม่พูดให้เสียหายก็พอจะรักษาน้ำใจหรือสถานการณ์เอาไว้ได้ ท่านควรเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสียบ้าง จะช่วยลดความกดดันลงได้ ท่านเองก็จะหาความสุขให้แก่ตัวเองได้มากขึ้น หรือบ้านช่องที่อยู่อาศัยใกล้จะลงตัวแล้ว ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ ในรอบสัปดาห์นี้ ชีวิตส่วนรวมของท่านเป็นไปในทางที่ดี ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้รับสิ่งนั้นได้โดยสะดวก ท่านจะประสบความสำเร็จในกิจกรรมเก่าๆ ซึ่งจะเป็นไปในทางที่ดีสำหรับอนาคต ถ้ายังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนก็คงได้รับ หรือยกยอดความโชคดีไปไว้ในสัปดาห์หน้า ท่านที่ทดลองทำงานมาระยะหนึ่งแล้วหรือเป็นลูกจ้างรายวันจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ มีลาภลอยทางการเงิน แต่เมื่อไรท่านได้รับเงินจะมีรายจ่ายพิเศษเข้ามาทันที แต่เรื่องเสี่ยงโชคยังคาดหวังไม่ได้มากนัก ควรหลีกเลี่ยงให้ห่างอบายมุขและสิ่่งมอมเมา เป็นช่วงเวลาที่ท่านควรตั้งใจทำมาหากินจะดีที่สุด ลัคนา (ลั) ราศีมิถุน ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีจิตใจกล้าหาญ กล้าได้กล้าเสีย พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูและความไม่ยุติธรรมต่างๆ มีความดีความชอบและได้รับการสรรเสริญจากผู้ใหญ่ จะมีโชคดีเข้ามาเรื่อยๆ ทั้งที่เป็นไปตามความคาดหมายและไม่คาดฝัน แต่นั่นยังไม่พอ ท่านยังจะต้องต่อสู้กับกำลังใจของตัวท่านเอง จะกระปรี้กระเปร่าในการดำเนินชีวิต แต่เรื่องเงินทองค่อนข้างร้อนและหงุดหงิด ติดขัดในเรื่องสภาพคล่อง ถ้าว่างงานอยู่จะได้งานทำ ระวังจะเสียเงินเพราะการพนัน หรือการเล็งผลเลิศจนเกินไป ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ ในรอบสัปดาห์นี้ […]

Read More

ราศีใดมีความสามารถในการทวงหนี้ ราศีใดไม่ควรเล่นการพนัน ดวงประจำวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

February 15, 2019

ราศีใดไม่ควรเล่นการพนัน ดวงประจำวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ราศีใดมีความสามารถในการทวงหนี้ ราศีใดไม่ควรเล่นการพนัน ดวงประจำวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ราศีเมษ เกิดตั้งแต่ 13 เม.ย.-14 พ.ค. ท่านมีเรื่องผจญภัยกับผู้ที่ไม่เคยมีเรื่องกันแต่อย่างใด มีความสามารถทางทวงหนี้ และสืบหาสิ่งของสูญหาย ฝันแม่นถ้าฝันว่าของหายก็จะหายจริงๆ การเที่ยวเตร่และรับประทานอาหารนอกบ้านกลางคืนเป็นภัยแก่ท่าน ราศีพฤษภ เกิดตั้งแต่ 15 พ.ค.-14 มิ.ย. ท่านจะใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจในทางการงาน ของหายได้คืนหรือได้รับการชำระหนี้ เรื่องการถูกโกงเล็กๆ น้อยๆ เป็นเรื่องที่ต้องอดทน ผู้ที่ช่วยเหลือท่านได้นั้นมีอยู่ทั่วไป ข้อสำคัญอย่าทำให้คนร้ายมุมานะ ราศีมิถุน เกิดตั้งแต่ 15 มิ.ย.-15 ก.ค. ท่านมีอำนาจจะบังคับบัญชาบริวาร ดวงจันทร์ย้ายเข้าราศีมิถุน 03.44 น. จะใช้จ่ายเงินทองสิ้นเปลืองหรือทำหายเสียจำนวนหนึ่ง ได้รับจดหมายหรือข่าวจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกล ท่านกับญาติจะมีการเดินทางไปมาหาสู่กัน ราศีกรกฎ เกิดตั้งแต่ 16 ก.ค.-16 ส.ค. ท่านใกล้ชิดกับเหตุการณ์แปลกๆ ต่างๆ มีผู้พยายามชักชวนให้ท่านลงทุนเป็นเงินสดจำนวนมาก มีค่าใช้จ่ายประจำวันสูงกว่าปกติ การรับประทานอาหารหรือสิ่งของที่มีผู้อื่นนำมาให้ […]

Read More

ขอชี้แจง!! “สุเทพ” โอดยางราคาตก ตั้งแต่สมัย “ยิ่งลักษณ์” ผลาญเงิน 3 หมื่นล้าน เปล่าประโยชน์

February 13, 2019

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่ตลาดนัดควนกลิ้ง หมู่ 1 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ได้ลงพื้นที่หาเสียงช่วย นายปรีติ เชาวลิต ผู้สมัคร ส.ส. เขต 6 นายสุเทพ เผยตอนหนึ่งในการปราศัยว่า ที่ผ่านมาตนถูกโจมตีมาตลอด ว่าเป็นผู้ทำให้ ยางพารา และ ปาล์มน้ำมันตกต่ำ เพราะไปเป่านกหวีดให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาเป็นนายกรัฐนตรี “ผมขอชี้แจงว่า ราคายางพาราและปาล์ม เริ่มมีปัญหามาตั้งแต่ ปี 2554 ที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วมอบให้ นายณัฐวุฒิ ใสเกื้อ เป็นผู้ดูแลจน ผลาญเงินไป 3-4 หมื่นล้านบาท แต่ไม่ได้ช่วยอะไร” จนมาถึงสมัยของ พล.อ.ประยุทธ ก็แก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะเอาคนที่ไม่มีความรู้โดยตรงมาทำงาน แต่หลังจากนี้ไป เมื่อมีรัฐบาล จะต้องช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรให้เศรษฐกิจดีขึ้น

Read More

‘สมคิด’ถก 6 หน่วยงาน ดันงบ63 ดึงเกษตรกรรายได้เพิ่ม พ้นยากจน 6 แสนราย

February 13, 2019

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 14 ก.พ.2562 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาติดตามแผนบูรณาการและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2563 โดยมี กระทรวงเกษตรฯ เป็นฝ่ายรวบรวมและเลขานุการงบประมาณบูรณาการ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นการเดินทางมาของรองนายกฯครั้งนี้เพื่อร่วมจัดทำงบประมาณบูรณาการงบร่วมกัน ทั้งนี้การบูรณาการงบประมาณเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกร มีรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนสร้างอาชีพและรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง ตลอดจน พัฒนาผลิตภัณณฑ์ชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญหาท้องถิ่น เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนส่งเสริมพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้กับสู่ท้องถิ่น ผ่านกลไกสหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและแหล่งสินเชื่อการเกษตรในภาครัฐ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาระบบธนาคารที่ดิน สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชขนและกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยมโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นรากฐานอขงอาชีพ แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า แผนบูรณาการและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563 จะมีการบูรณาการงบประมาณร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม […]

Read More

จับตา!! เสนอ สนช. ร่างพ.ร.บ.ข้าว ชาวนาเก็บเมล็ดพันธุ์ใช้เอง-ติดคุก ปรับเป็นแสน!

February 13, 2019

รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ตามที่ได้ศึกษาเนื้อหา ร่างแก้ไข พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. …. ซึ่งทางคณะกรรมาธิการวิสามัญ จะสรุปเตรียมจะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 ในเร็ว ๆ นี้ เห็นว่า ร่างแก้ไขดังกล่าวยังมีจุดที่น่าจะเป็นปัญหา เพราะยังไม่ได้แก้ไขประเด็นใหญ่ที่น่าจะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจและการทำการเกษตร โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาและการค้าเมล็ดพันธุ์ ตามมาตรา 27 กฎหมายให้อำนาจเฉพาะการค้าเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั่นหมายความว่า ชาวนาที่ทำเกษตรและมีวิถีชีวิตในการเก็บเมล็ดพันธุ์ใช้เองแบบในอดีตจะไม่สามารถทำได้ เพราะมีโทษสูงถึง จำคุก 1 ปี และปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ “ต้องเข้าใจระบบก่อนว่า ชาวนามีการเก็บและพัฒนาพันธุ์ข้าวใช้เอง ทำให้เกิดพันธุ์ดี ๆ เช่น ข้าวเสาไห้ หรือข้าวสังข์หยด แต่การพัฒนาโดยชาวนาจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่ระบบบริษัทที่จะมีการขึ้นทะเบียนรับรอง หากกฎหมายมีผล นอกจากจะไม่สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาพันธุ์แล้ว ยังกำหนดโทษสูงถึง จำคุก 1 ปี […]

Read More

หาเสียง!! “สุเทพ” ลั่นไม่มีวันรวมพรรคกับทักษิณ บอกกาพรรคตนสกัดสายเลือด “ชินวัตร”

February 13, 2019

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่ตลาดนัดควนกลิ้ง หมู่ 1 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ได้ลงพื้นที่หาเสียงช่วย นายปรีติ เชาวลิต ผู้สมัคร ส.ส. เขต 6 โดยขอให้ประชาชนช่วยกันลงคะแนนให้ผู้สมัครของพรรค เพื่อให้พรรคที่เป็นของประชาชนจริงๆ ได้เข้าไปบริหารประเทศ และป้องกันไม่ให้นายทุนพรรคการเมือง หรือ นายทักษิณ ชินวัตร กลับเข้ามามีบทบาททางการเมือง สร้างความเสียหายให้กับประเทศได้อีก พร้อมยืนยันว่า พรรครวมพลังประชาชาติไทย จะไม่เข้าร่วมกับพรรคที่เป็นสาขาของ พรรคเพื่อไทย อย่างเด็ดขาด นายสุเทพ เผยว่า แนวคิดแตกแบงก์พันของนายทักษิณ เกือบจะเสร็จเรียบร้อย วันนี้มีพรรคการเมืองที่เป็นพรรคสาขาของเพื่อไทย อยู่ในสนามเลือกตั้งอย่างน้อย 4-5 พรรค และถ้าพรรคพวกนี้ได้รับการโหวตคะแนนเข้าไป ก็จะตั้งเป็นรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จอีก “เราต้องช่วยกันสกัดกั้น ไม่ให้คนพวกนี้มาสร้างความเสียหายกับประเทศอีก และขอให้เลือกผู้แทนจาก พรรครวมพลังประชาชาติไทย ซึ่งเป็นพรรคของมวลมหาประชาชนอย่างแท้จริง ได้เข้าไปร่วมบริหารประเทศ” นายสุเทพ กล่าว

Read More

แค่ข่าวลือ!! “บิ๊กแดง” ลั่นไม่มีปฏิวัติ ย้ำกองทัพวางตัวเป็นกลาง เตือนอย่าล้ำเส้น

February 13, 2019

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 13 ก.พ. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวรัฐประหารว่า ข่าวลือก็คือข่าวลือ มีคนพยายามสร้างสถานการณ์ให้คิดว่าจะมีการปฏิวัติรัฐประหาร พยายามหยิบประเด็นหลายอย่างมาเชื่อมโยงกัน ซึ่งไม่ได้เป็นความจริง การนำยานพาหนะของกองทัพออกมาก็เพื่อไปฝึก แต่มีการนำไปตีความ จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกตกเป็นเหยื่อโซเชียลมีเดียที่พยายามบิดเบือนเชื่อมโยงสถานการณ์ ซึ่งความจริงแล้วไม่มีอะไร ทุกอย่างเป็นไปตามไทม์ไลน์การเลือกตั้ง ตนยืนยันจุดยืนของกองทัพยังเหมือนเดิม เมื่อถามว่า มีความพยายามทำให้เกิดความหวาดระแวงหรือไม่ พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวว่า เมื่อเข้าสู่โหมดการเมืองก็เป็นเรื่องของการเมือง และขณะนี้จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค. ใครจะทำอะไรก็จะนำมาผูกโยงเรื่องการเมืองทั้งนั้น ซึ่งเป็นกลุ่มคนหน้าเดิมๆ ส่วนเหตุการณ์ดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์วันที่ 8 ก.พ.หรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ เมื่อถามย้ำว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของกลุ่มการเมืองใช่หรือไม่ พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวว่า ตนยังไม่ได้พูดแบบนั้น เมื่อถามว่ากองทัพกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ใช่หรือไม่ พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวยืนยันว่า กองทัพวางตัวเป็นกลาง จะยืนเคียงข้างประชาชนและที่เคยพูดไว้แล้วว่าอย่าล้ำเส้น ซึ่งคำนี้มีความหมายอยู่แล้ว ขอให้ทุกคนอยู่ในกติกาของตนเอง อย่าล้ำเล้น […]

Read More

มอบความรัก!! แฟนคลับกรี้ด ‘บิ๊กตู่’ หยอดคำหวาน “ที่มาบางแค เพราะว่าแคร์ทุกคน”

February 13, 2019

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 ก.พ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. พร้อมคณะตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนเพชรเกษมบริเวณช่วงตลาดบางแค จากนั้นเเยี่ยมชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตบางแค และชุมชนกลุ่มกรุงธนใต้ ที่ตลาดแสงฟ้า เขตบางแค ทั้งนี้ทันทีที่พล.อ.ประยุทธ์มาถึง ได้หยอดคำหวานกับประชาชนที่มาต้อนรับว่า “ที่มาบางแค เพราะว่าแคร์ทุกคน เป็นรัฐบาล ต้องแคร์ทุกคน แคร์ทุกที่ดีต่อทุกคน” รวมทั้งกล่าวกับประชาชนว่า ให้มอบความรักให้กันและกัน ไม่เฉพาะแค่วันวาเลนไทน์เพียงวันเดียว โดยเฉพาะสามีและภรรยาต้องมีความรักมากันทุกวัน สำหรับตนรักทุกคน

Read More