ระดับประเทศ!!รายชื่อโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุด 400 อันดับแรก

  • Admin admin
  • February 27, 2018
  • Comments Off on ระดับประเทศ!!รายชื่อโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุด 400 อันดับแรก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2561

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครโครงการช้างเผือก จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในโรงเรียนที่อยู่ในการจัดอันดับคะแนน O-NET สุงสุด 400 อันดับแรก ของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2559 พร้อมกับแนบเอกสารท้ายประกาศ ซึ่งได้แก่บัญชีรายชื่อ โรงเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET (ค่าเฉลี่ยรวม 5 วิชา) สูงสุด 400 อันดับแรก ในปีการศึกษา 2559 ข้อมูลจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)

Facebook Comments