Month: May 2019

เอาจริง!! ราชกิจจาฯ ประกาศ ขายลอตเตอรี ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี – เกินราคา โทษปรับ 1 หมื่น

May 24, 2019

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล” ประกอบด้วย 1. ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ 2. ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ด้านละไม่เกิน 1 คน เป็นกรรมการ ให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ สำหรับการออกประกาศกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ รวมทั้งต้องให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเข้าถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย นอกจากนี้เงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัล หากการออกรางวัลในงวดใดไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล จะนำเงินที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปก็ได้ […]

Read More

ด่วน!! มติเอกฉันท์ ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง “ธนาธร” ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ทันที

May 23, 2019

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. มีรายงานข่าวแจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ 9:0 รับพิจารณาคุณสมบัติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จากกรณีถือหุ้นสื่อ พร้อมสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ภายหลัง กกต.ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 82 วรรคสี่ กรณีความปรากฏหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยต่อ กกต.ว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. ซึ่งอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 101(6)ประกอบมาตรา 98(3)

Read More

ประกาศลาออก!! ‘มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์’ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ แต่ยังเป็น ส.ส.

May 23, 2019

วันนี้ (23 พ.ค.) นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรค แต่ยังคงสถานะสมาชิกพรรค และส.ส.บัญชีรายชื่อ เช่นเดิม โดยให้รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1 ทำหน้าที่รักษาการ ตามข้อบังคับพรรคข้อ 14 ไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ได้ยื่นหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ เนื่องจากการบริหารจัดการในพรรค ตามที่เคยแถลงไปแล้วก่อนหน้านี้ ว่าการบริหารจัดการในพรรคได้แบ่งแยกภารกิจการทำงานออกเป็น 2 ส่วน อย่างชัดเจน โดยตนมีหน้าที่รับผิดชอบในการร่างนโยบายระบบเศรษฐกิจใหม่ การออกไปพูดกับสาธารณะ และสื่อต่างๆ ส่วนการบริการกิจการภายในพรรค การรับสมัครสมาชิกพรรค คัดเลือกผู้สมัคร การระดมทุน และการบริหารจัดการทางการเงินทั้งหมด เป็นหน้าที่รับผิดชอบของนายสุภดิช อากาศฤกษ์ และทีมบริหารอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ดูแล บัดนี้ ได้ผ่านพ้นการเลือกตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตนจึงเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ การลาออกนี้เป็นการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังคงสถานะสมาชิกภาพของพรรคเศรษฐกิจใหม่ และตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ ทั้งนี้ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1 จะทำหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าพรรคตามข้อบังคับพรรคข้อ 14 ไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ อนึ่ง การที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อมาทั้งหมด 6 คนนั้น […]

Read More

มืดฟ้ามัวดิน!! อุตุฯเตือน ฝนฟ้าคะนอง ทั่วไทย

May 23, 2019

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 12:00 วันนี้ ถึง 12:00 วันพรุ่งนี้. ภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา กำแพงเพชร และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. […]

Read More

ส่อไม่รอด!! “ธนาธร” อาจไปไม่ถึงฝั่ง กฏหมายพรรคการเมืองปี 60 ไม่เปิดโอกาสให้พรรคกู้เงิน

May 22, 2019

จากกรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหุ้นของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ว่าได้ดำเนินการทุกอย่างก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว และนำเรื่องระยะเวลานับจากการรับเรื่องถึงวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตัดสิน รวม 53 วัน มาเปรียบเทียบกับกรณีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ใช้เวลา 417 วัน มาตั้งข้อสังเกตุว่านายธนาธรถูกกลั้นแกล้งทางการเมืองหรือไม่ รวมถึงดักคอศาลรับธรรมนูญล่วงหน้าว่า ไม่มีเหตุให้สั่งนายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ เช่นเดียวกับกรณีของนายดอนด้วย นอกจากนี้ยังนำบัญชีของหลายพรรคการเมืองมาแสดงเพื่อยืนยันว่า การกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองเป็นเรื่องปกติ หลังจากนายธนาธรได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติว่าได้ให้พรรคยืมกู้เงินเป็นจำนวน 110 ล้านบาท ดังนั้นกรณีนายธนาธร ให้กู้เงินจึงไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายพรรคการเมืองตามที่ถูกกล่าวหาในขณะนี้ ที่สำนักงาน กกต. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเรื่องการร้องเรียน การกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่ ล่าสุดประธาน กกต.ระบุว่าในกฎหมายพรรคการเมือง ไม่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองกู้เงินนั้น เมื่อไปตรวจสอบกฎหมายพรรคการเมืองพบว่า เรื่องเงิน รายได้ และการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง ปี 2550 กับ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ปี 2560 เขียนใว้ต่างกัน โดยปี 2550 มาตรา 53(7) ได้กำหนดให้มีรายได้อื่น […]

Read More

พร้อมเลือกนายก!! “ชัย ชิดชอบ” ซ้อมนั่งบัลลังก์เป็นประธานสภาชั่วคราว เชียร์ “บิ๊กป้อม” คุมกลาโหมต่อ

May 22, 2019

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่ห้องประชุมใหญ่ทีโอที ถ.แจ้งวัฒนะ นายชัย ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะที่จะต้องทำหน้าที่ประธานชั่วคราวในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นัดแรก วันที่ 25 พ.ค.นี้ เดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมห้องประชุม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ในการประชุมรัฐสภาชั่วคราว ระหว่างรออาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วเสร็จ พร้อมทดลงนั่งบัลลังก์ซักซ้อมการประชุม ส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 พ.ค.นี้ โดยมั่นใจว่าในการทำหน้าที่ของตนจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้จะใช้เวลานานกว่า 6 ชม. ก็ตาม ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในอดีตที่เกิดความวุ่นวายนั้น นายชัย กล่าวว่า เป็นเพราะคนทำหน้าที่ประธานการประชุมไม่ดีพอ จึงไม่สามารถควบคุมการประชุมได้ ขณะเดียวกัน ยังฝากถึงประธานสภาฯ คนใหม่ว่าจะต้องทำหน้าที่อย่างมีสติ วางตัวเป็นกลางไม่เช่นนั้นจะทำหน้าที่ลำบาก และอาจเกิดความวุ่นวายได้อีก นายชัย กล่าวด้วยว่า ห้องประชุม ทีโอที ที่มาดูวันนี้ มีความเหมาะสม สามารถรองรับ ส.ส. 500 คนได้ พร้อมแสดงความผิดหวังที่อาคารรัฐสภาใหม่เสร็จล่าช้า ทั้งที่สมัยที่ตัวเองเป็นประธานรัฐสภา ได้พยายามเร่งรัดอย่างเต็มที่แล้ว แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เสร็จ ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกกี่ปี […]

Read More

ทำงานจนลืม!! ‘บิ๊กตู่’ ลั่น! “อย่าให้ความสำคัญกับวัน” 5 ปี คสช. (คลิป)

May 22, 2019

วันที่ 22 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) นัดพิเศษ โดยภายหลังการประชุมได้มีการหารือเป็นการส่วนตัวระหว่างพล.อ.ประยุทธ์ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กว่า 30 นาที จากนั้นเวลา 12.30 น พล.อ.ประยุทธ์ได้เดินกลับไปยังห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้า โดยมีนายสมคิด และพล.อ.อนุพงษ์ เดินตามขึ้นไปด้วย โดย พล.อ.ประยุทธ์ ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีครบรอบ 5 ปีการทำงานของ คสช.ว่า “อย่าไปให้ความสำคัญกับวันไหนทั้งสิ้น” ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ตอบคำถามกรณีที่ผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกอย่างไรที่ดูเหมือนพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ได้จับมือกันแล้ว ด้านพล.อ.อนุพงษ์ เปิดเผยว่า การประชุม กรอ.วันนี้มีการพูดคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี.) และอีกส่วนหนึ่งเป็นการหารือเรื่องเศรษฐกิจฐานราก

Read More

ฝ่ายเดียวกัน!! จับมือแน่นหนุน ‘บิ๊กตู่’ ปชป.นั่งมหาดไทย-ภูมิใจไทยขอคมนาคม-สธ.

May 22, 2019

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายมนตรี ปาน้อยนนท์ ส.ส. 5 สมัย เขต 1 จ.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า กรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ภาพในเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมด้วยตนและนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมรับประทานอาหารพร้อมระบุว่ากำลังทำงานนั้น ตนเป็นผู้ประสานงานนัดพบกับนายอนุทิน เนื่องจากเดิมมีความสนิทสนมส่วนตัวมาก่อน หลังจากตนและนายเฉลิมชัยหารือกับนายอนุทินแล้วถือว่าจบ มีข้อสรุปเพื่อนำไปเจรจาต่อรองในส่วนอื่นอีกครั้ง หลังจากนี้บุคคลอื่นในพรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องไปเจรจาเพิ่มเติม ได้ข้อยุติเบื้องต้นว่าพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ รวม ส.ส. 103 เสียง พร้อมทำงานร่วมกัน หากไปอยู่ร่วมกับฝ่ายใดก็จะไปด้วยกัน “ก่อนบรรลุข้อตกลงตนและนายอนุทินต้องคุยกันทุกวัน หลังจากพรรคภูมิใจไทยจะขอตำแหน่งรัฐมนตรีทำงานในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดูแลเรื่องกัญชา และกระทรวงคมนาคม ส่วนประชาธิปัตย์ขอดูแลกระทรวงมหาดไทย โดยพรรคอาจวางตัวให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นรัฐมนตรี และหลังจากเจรจาเบื้องต้นมีแนวโน้มทั้ง 2 พรรคจะไปทำงานร่วมกับพรรคที่รวมกันแล้วมีเสียงข้างมากที่มีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำ และเชื่อว่าในวันที่ 23 พฤษภาคม จะมีข้อสรุปที่ชัดเจน ยืนยันว่าทั้ง 2 พรรคเห็นว่าการเมืองไม่ควรมีความขัดแย้ง นักการเมืองควรทำประโยชน์ให้ประชาชนเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้า” นายมนตรีกล่าว

Read More

ประเทศสงบ!! บิ๊กป้อม ลั่น! 5ปี คสช.ทำทุกอย่าง ให้ประชาชน อยู่ดีกินดี (คลิป)

May 22, 2019

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 พ.ค.62 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน และ การประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ถ่ายดำรงตำแหน่ง ประธานอาเซียนปี 2562 ถึงวันครบรอบ5ปีการรัฐประหาร ของ คสช. ว่า เราทำทุกอย่างให้พี่น้องประชาชน ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามทำทุกอย่าง ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี รวมต้องแก้ปัญหาต่างๆมากมายซึ่งก็แก้ได้บ้างไม่ได้ ส่วนการดูแลความสงบเรียบร้อยก็ดีมาตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา และ ได้รับความร่วมมือ จากประชาชนเป็นอย่างดี ผู้สื่อข่าวการทำงานของรัฐบาลใหม่และพรรคการเมืองจะกลับมาอยู่ในวังวนเดิม เหมือนการบริหารงาน 5 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ยังไม่รู้ จะไปรู้ได้อย่างไร อย่าไปมองภาพให้เป็นร้ายไปทั้งหมดก็แย่ เมื่อถามว่า5ปีที่ผ่านมา ยังมีปัญหาอะไรที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้และยังต้องทำต่อไป รองนายกฯกล่าวว่า การแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อยให้กับประชาชน เมื่อถามว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะจบได้ ภายใน สิ้นเดือนพ.ค.นี้ ได้หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ต้องถามพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดู ขอให้ท่านได้เป็นนายกฯก่อนเถอะ ตนมองว่าต้องรีบตั้งรัฐบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ […]

Read More

ยึดอำนาจ!! ครบรอบ 5 ปี รัฐประหาร โดย คสช.

May 22, 2019

วันนี้ (22 พ.ค.62) เป็นวันครบรอบ 5 ปี ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา กระทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลรักษาการของ นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล (รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) จนทำให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สิ้นสุดลง และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แทน รัฐประหารโดย คสช. นับเป็นรัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตร์ไทย เกิดขึ้นหลังวิกฤตการณ์การเมือง ซึ่งเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม 2556 เพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ก่อนหน้านั้นสองวันคือ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่เวลา 03.00 น. กองทัพบกตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) และให้ยกเลิกศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ตั้งขึ้น กอ.รส. ใช้วิธีการปิดควบคุมสื่อ ตรวจพิจารณาเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต […]

Read More