2560

ชี้ปี’60 คนไทยว่างงานน้อยสุดในอาเซียน จบตรี-โท ตกงานมากสุด

December 22, 2017

นายภุชพงค์ โนดไธชง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยถึงผลสำรวจสำหรับเศรษฐกิจ สังคมไทย ก่อนก้าวสู่ปีใหม่ 2561 จากการเก็บข้อมูลในช่วงปีนี้ ว่า มีข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ 5 เรื่อง ได้แก่ 1. โครงสร้างแรงงานไทย โดยสถานการณ์ด้านแรงงานในปี 2560 มีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 38 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีงานทำ 37.54 ล้านคน และผู้ว่างงาน 4.60 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.2% ถือว่าอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และผู้ที่ว่างงานมากที่สุด คือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีและโท เป็นเพราะลาออกจากงาน และเลือกงานทำ ซึ่งงานภาคบริการและการค้า มีการลาออกจากงานมากที่สุด รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมการผลิต โดยการจ้างงานในอุตสาหกรรมลดลงจากภาคการผลิต และก่อสร้าง เนื่องจากการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ 2. ข้อมูลเรื่องรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 พบว่าครัวเรือนไทยทั่วประเทศ มีรายได้เฉลี่ย 26,973 บาทต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย […]

Read More