กรมปศุสัตว์ร้อยเอ็ด

ช่วยเต็มที่!! กรมปศุสัตว์ร้อยเอ็ดสนับสนุนเสบียงโค-กระบือ มอบหญ้าแห้งอัดฟ่อน ให้หมู่บ้านน้ำท่วม อ.โพนทอง

August 4, 2018

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนทอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย อ.โพนทอง จ .ร้อยเอ็ด มอบหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 200 ฟ่อน (4,000 กก.) เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่สัตว์เลี้ยง จุดที่ 1. จำนวน 100 ฟ่อน (2,000 กก.) บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่2 ต. โนนชัยศรี ผู้ได้รับผลกระทบ 34 ครัวเรือน โค กระบือ 184 ตัว จุดที่ 2. จำนวน 100 ฟ่อน(2,000 กก.) บ้านดอนหวาย หมู่ 7 ต. โนนชัยศรี ผู้ได้รับผลกระทบ 24 ครัวเรือน โค กระบือ108 ตัว สุเทพ. […]

Read More