OTOP

ไม่ธรรมดา!! “ถั่วป่านทอง” อ.จังหาร ติดปีกขึ้นเครื่องการบินไทย

December 19, 2017

OTOP ขึ้นเครื่อง เป็นโครงการที่รัฐบาลให้การส่งเสริมการพัฒนาสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติบนเครื่องบินของสายการบินประจำชาติอย่าง “สายการบินไทย” วันนี้ “ถั่วป่านทอง” คือสินค้า OTOP อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับการพัฒนาคุณภาพจนประสบความสำเร็จได้รับเลือกเป็น 1 ในอาหารว่างที่ไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวบนเครื่องบินของสายการบินไทย สำหรับจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ “ถั่วป่านทอง” เกิดจากการรวมเกษตรกรใน ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งนิยมปลูกถั่วลิสงเป็นอาชีพเสริมรองจากการทำนา โดยในอดีตผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลาง ซึ่งได้รับรายได้ไม่เป็นตามที่ต้องการ เมื่อสำนักงานพลังงานแห่งชาติได้สนับสนุนวิทยากรมาให้คำแนะนำในการแปรรูปถนอมอาหาร เมื่อ ปี 2532 จึงได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มมีสมาชิกเริ่มต้น 35 คน และได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิต จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหาร ทดลองแปรรูปถั่วลิสงเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทขบเคี้ยวหลายอย่าง เช่น ขนมถั่วตัด ถั่วกรอบแก้ว ถั่วคั่วทราย และถั่วคั่วเค็ม หลังจากล้มลุกคลุกคลานลองผิดถูกมานาน พบว่า “ถั่วคั่วเค็ม” ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเกินคาดหมาย ส่งผลให้ปัจจุบันกลายเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในครัวเรือน ต่อยอดสู่การลงทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ใช้ชื่อว่า “ถั่วป่านทอง” สำหรับ “ถั่วป่านทอง” จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรป่านเทคโน ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นของว่างพิเศษสำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบินชั้นประหยัดของการบินไทย […]

Read More