No Plastic

มมส.นำร่อง!!! โนพลาสติกทำได้….เริ่มที่ตัวเรา ลดวิกฤตการณ์ปัญหา “ขยะ” วาระแห่งชาติ

November 27, 2017

อาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำให้ดู ให้รู้ว่าทำได้ ไม่ใช้ถุงพลาสติกในทุกกรณี ถือแก้วหรือกระบอกน้ำไปที่ร้านน้ำ นำถุงผ้าไปจับจ่ายซื้อของ ถือกล่องอเนกประสงค์ไปร้านอาหาร ใช้หลอดแบบล้างได้ใช้อีก สารพัดวิธีที่จะปฏิบัติได้ โนพลาสติก จึงเริ่มที่ตัวเอง ก่อนสร้างกลุ่มนิสิต และบุคลากร สู่การบอกกล่าวให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาขยะและแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง มากกว่าจะเป็นที่ปลายทาง ดร.จุฑามาส แก้วสุข, อาจารย์ Astrud Lea Beringer และดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีแนวคิดร่วมกันในการจัดการขยะที่ต้นทาง ในแนวคิด โนพลาสติก “No Plastic Campaign MSU” สร้างการตื่นรู้ สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดวิกฤตการณ์ปัญหา “ขยะ” วาระแห่งชาติ โดยอาจารย์ เปิดเผยว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้เห็นปัญหาพลาสติกในประเทศไทยว่ามีปริมาณการใช้ที่สูง ซึ่งทุกร้านและทุกคน มักใช้ถุงพลาสติก เมื่อต้องเข้าร้านสะดวกซื้อ เข้าห้าง เดินตลาด จึงทำให้เกิดการสะสมของปริมาณถุงพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ติดมาด้วย และประเทศไทยเอง ได้กำหนดให้ปัญหาขยะ เป็นวาระแห่งชาติ จากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก ประกอบกับการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในห้าประเทศที่ก่อให้เกิดขยะ […]

Read More