กฎกระทรวง

เช็คพื้นที่ด่วน!! ‘ราชกิจจาฯ’ ออกประกาศเก็บค่าน้ำฯ!?

August 10, 2018

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานพ.ศ. 2561 มีใจความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 19 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 10.051 ในท้องที่ตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ข้อ 2 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 19 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา ของแม่น้ำแม่กลอง […]

Read More