ร่างกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙ ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานหน้าบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด

  • Admin Joey
  • October 13, 2017
  • Comments Off on ร่างกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙ ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานหน้าบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด


ร่างกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ พระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลานหน้าบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๐๐ น.
-เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์พร้อมที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

เวลา ๐๙.๐๐ น.
-เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (ช่วงแรก) โดยประธานในพิธีเริ่มถวายดอกไม้จันทน์เป็นลำดับแรก
-ประชาชนเริ่มถวายดอกไม้จันทน์ เป็นต้นไป (จนถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.)

เวลา ๑๔.๓๐ น.
-ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวญพิธี

เวลา ๑๕.๐๐ น.
-ประธานพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
-นิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์
-ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-ประธานพิธีจุดเครื่องทองน้อย (เครื่องนอก) ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ (กราบ ๑ ครั้ง ไม่แบมือ)
-ประธานนั่งประจำที่
-เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
-พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ (บทธัมมะนิยาม จำนวน ๑๐ บท) จบ
-ประธานจุดเทียนส่องธรรม เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสน์
-ประธานจุดเครื่องทองน้อยบูชาธรรมในส่วนของพระธรรม ขณะเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นสู่ธรรมาสน์
-ประธานจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (เครื่องใน) เพื่อเป็นการบูชาธรรม
-เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
-พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมเทศนาให้ศีล (ขณะอยู่ในธรรมาสน์ใช้พัดรองให้ศีล)
-ประธานพร้อมผู้ร่วมพิธีรับศีล
-เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม
-พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อจังหวัด/อำเภอ จบ
-ผู้ร่วมพิธีบำเพ็ญสมาธิจิต เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและน้อมจิตเพื่อพิจารณา อันไม่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทของตนเอง เป็นเวลา ๕๙ วินาที
-เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมเทศนาลงมายังอาสน์สงฆ์
-ประธานประเคนเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
-เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและพระภูษาโยง
-ประธานทอดผ้าไตรสดับปกรณ์
-เจ้าหน้าที่เชื่อมแถบทองกับพระภูษาโยง
-พระสงฆ์สดับปกรณ์
-ประธานสงฆ์อนุโมทนา
-ประธานกรวดน้ำ – รับพร
-เสร็จพิธีบำเพ็ญกุศล รอเวลาเสด็จพระราชดำเนิน โดยดูการถ่ายทอดสดจาก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินพิธีกรรมพร้อมกับส่วนกลางต่อไป

เวลา ๑๗.๓๐ น.
-หลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว
-ประธานในพิธี นำคณะข้าราชการและประชาชน เริ่มถวายดอกไม้จันทน์ (ช่วงที่สอง) โดยให้ดูจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

เวลา ๑๘.๐๐ น.
-การแสดงมหรสพสมโภช ณ บริเวณวัดที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (เวลาในการแสดงตามความเหมาะสม แต่ต้องให้แล้วเสร็จก่อนเวลา ๒๑.๐๐ น.)

เวลา ๒๑.๐๐ น.
-ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน พร้อมกัน ณ สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ โดยดูการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินพิธีกรรมพร้อมกับส่วนกลาง

เวลา ๒๒.๐๐ น.
-หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง) แล้ว
-ประธานในพิธี นำคณะข้าราชการและประชาชน เริ่มนำดอกไม้จันทน์เข้าเผา (ช่วงที่สาม)

หมายเหตุ พระสงฆ์สมณศักดิ์ใช้พัดยศในพิธี
การแต่งกาย
– ข้าราชการ : เครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกข์ สายสะพายช้างเผือก
(ข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าชั้นสายสะพายให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ด้รับชั้นสูงสุด ไว้ทุกข์
– ลูกจ้าง/พนักงานข้าราชการ : เครื่องแบบสีกากีแขนยาว คอพับ
(กรณีจัดพิธีในอาคาร ไม่ต้องสวมหมวก/นอกอาคารสวมหมวก)
– นักเรียน/นักศึกษา/สมาชิกหน่วยงาน/องค์เอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
– ประชาชน : ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

Facebook Comments