กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้สูงอายุเฮ! ท้องถิ่นแจงมีสิทธิ์ได้รับทั้งเบี้ยคนชรา-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผิดหลักเกณฑ์

April 1, 2018

วันที่ 1 เม.ย. 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เปิดเผยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) หลายแห่งยังมีความสับสนว่ากรณีที่ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนั้น จะถือเป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ และทำให้ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามข้อ 6 (4) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 หรือไม่ ขอชี้แจงว่า สิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุเป็นรายเดือนนั้นเป็นไปตามพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (11) และนายกฯ ประกาศกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในสังกัดอปท. มีหน้าที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนให้แก่ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรืออปท. ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรืออปท.จัดให้เป็นประจำ ซึ่งสิทธิของผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อเข้าเงื่อนไขกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 14 ของระเบียบนี้ นั่นคือ 1.ตาย 2.ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 และ 3.แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นหนังสือต่ออปท.ที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า กรณีที่จัดให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น เป็นไปตามมติครม. เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยไม่เกิน 100,000 […]

Read More

เฮทั้งประเทศ!! มหาดไทย ออกระเบียบใหม่ “อปพร.” เบิกค่าใช้จ่ายทำงานอาสาสมัครได้แล้ว

December 16, 2017

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย(มท.) เปิดเผยถึงข่าวดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของพี่น้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั่วประเทศว่า พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แล้ว โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิเบิกจ่ายได้ โดยให้นำหลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับ อธิบดี สถ.กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย อาสาสมัครมีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็น อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นนั้น อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่อื่นที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามคำร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่นนั้น และทางด้านค่าใช้จ่ายก็ให้เป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 โดยให้ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ความเหมาะสมและจำเป็นด้วยนั่นเอง นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สำหรับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 นี้ จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถออกคำสั่งให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง […]

Read More

ด่วนมาก!! ก กลาง ท้องถิ่น แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น 2560 …/ ประธาน ก กลาง ลงนามแล้ว กำหนดกลุ่มภาค/เขตจัดสอบ กำหนดหลักสูตรการสอบชัดเจน!

July 7, 2017

วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มีหนังสือด่วนมาก ที่ มท จ809.2/ว 55 เรื่องประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 เรียนไปยัง ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.ทุกจังหวัด และ ก. เมืองพัทยา รายละเอียดมีทั้งหมด 28 หน้า (สามารถดูไฟล์ PDF ทั้งหมดได้ที่ ไฟล์แนบด้านล่าง) การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น – วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน – วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน – วิชาภาษาไทย 20 คะแนน – วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง […]

Read More

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมรับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น(แนวข้อสอบท้องถิ่น)

July 6, 2017

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมรับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น รับสมัคร 19-21 กรกฎาคม 2560 รับสมัครออนไลน์เดือนส.ค.นี้  หลายคนคงรอคอยสำหรับการรับสมัครสอบท้องถิ่น ประจำปี 2560 ที่กำลังจะเปิดสอบในเร็วๆนี้  ล่าสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายเชื้อ ฮั่นจินดา ได้ Facebook Live เกี่ยวกับการเปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ – ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 – ต้นเดือนสิงหาคม เปิดระบบรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต – สมัครทางอินเทอร์เน็ต เท่านั้น (จำนวนวันที่เปิดให้สมัครสอบ จำนวน 23 วัน) – สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว – ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดในตำแหน่งที่รับสมัคร (จะมีเว็บไซต์ให้ตรวจสอบ) – ต้นเดือนกันยายน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ – สอบปลายเดือนกันยายน 2560 แนวข้อสอบท้องถิ่น เก็บไว้เตรียมอ่านเพื่อลงสนามสอบเร็วๆนี้ 1.แนวข้อสอบท้องถิ่น เล่ม […]

Read More