เตรียมตัวเลย!! “กรมป่าไม้” รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วันที่ 27 ธ.ค.60 – 8 ม.ค.61!!

  • Admin admin
  • December 17, 2017
  • Comments Off on เตรียมตัวเลย!! “กรมป่าไม้” รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วันที่ 27 ธ.ค.60 – 8 ม.ค.61!!

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
ปฏิบัติงานที่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาการบัญชี

2. เจ้าพนักงานพัสดุ 18 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
ปฏิบัติงานที่

สำนักบริการกลาง 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 1 อัตรา (ปฏิบัติงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 2 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 3 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 2 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 2 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 2 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรการ
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
ปฏิบัติงานที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
ปฏิบัติงานที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ

5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
ปฏิบัติงานที่ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ

6. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
ปฏิบัติงานที่ สำนักบริหารกลาง
คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ

7. เจ้าหน้าที่การเกษตร 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
ปฏิบัติงานที่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม

8. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
ปฏิบัติงานที่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ม.3/ม.ศ.3 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

9. ผู้ช่วยพิทักษ์ป่าไม้ 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
ปฏิบัติงานที่ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ม.3/ม.ศ.3 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

10. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
ปฏิบัติงานที่ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม

11. ช่างสำรวจ 7 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
ปฏิบัติงานที่

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 2 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 1 อัตรา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ

12. พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
ปฏิบัติงานที่ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
คุณสมบัติเฉพาะ : มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

13. พนักงานขับเครื่องจักรกลกลาง 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
ปฏิบัติงานที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
คุณสมบัติเฉพาะ : มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

14. พนักงานพิทักษ์ป่า 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
ปฏิบัติงานที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
คุณสมบัติเฉพาะ : มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี(ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)

15. นิติกร 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
ปฏิบัติงานที่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
คุณสมบัติเฉพาะ : ปริญญาตรีนิติศาสตร์

16. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
ปฏิบัติงานที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี

17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
ปฏิบัติงานที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
คุณสมบัติเฉพาะ : .ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://forest.job.thai.com ภายในวันที่ 27 ธ.ค.60-8 ม.ค.61

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: คลิก

Facebook Comments