Author: Admin Saxman

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้อ่าน ตราตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ในงานฉลองตราตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

April 12, 2019

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้อ่าน ตราตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ในงานฉลองตราตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) และทำบุญอายุวัฒน มงคล ประจำปี 2562 แด่พระญาณวิลาศ ปเทสโก อายุ 67 พรรษา 44 เจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี (ธรรมยุต)เมื่อเวลา10.00น ณ อุโบสถ วัดป่าทรงธรรม บ้านหนองดู่ ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้อ่าน ตราตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ในงานฉลองตราตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) และทำบุญอายุวัฒน มงคล ประจำปี 2562 แด่พระญาณวิลาศ ปเทสโก อายุ 67 พรรษา 44 เจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี (ธรรมยุต) วัดป่าทรงธรรม ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภัย […]

Read More

ชาวร้อยเอ็ด จัดพิธีรดน้ำขอพรพ่อเมืองร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

April 12, 2019

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ศาลาร้อยรวมใจ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ทุกภาคส่วนพร้อมใจ จัดพิธีรดน้ำขอพร นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทยประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนี้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอรับพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมาร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และภริยา เป็นจำนวนมาก […]

Read More

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

April 12, 2019

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานชั้น 1 บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดให้ทุกจังหวัด รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖2 โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีแผนการดำเนินงานที่เน้นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งมีมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ […]

Read More

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบายศรี เวียนเทียน สมโภชน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างสมพระเกียรติ

April 9, 2019

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถวัดบึงพะลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีสมโภชน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการทุกหมู่เหล่า โดยมีพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพะลานชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่ที่อาราธนาทานศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ประธานในพิธี เปิดใบพลู 7 ใบ ประธานสงฆ์เจิมใบพลูแด่ พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ธรรมยุต เพื่อทำพิธีดับเทียนชัย ประธานพระสงฆ์ […]

Read More

กำหนดการ ตรวจเลือกทหารกองเกิน เพื่อเข้ารับการทหารกองประจำการ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

April 1, 2019

กองทัพบก โดยสำนักงานสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับการทหารกองประจำการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1 – 11 เมษายน 2562 กดที่นี่ รายชื่อทหารกองเกินที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก ปี 62 กองทัพบก โดยสำนักงานสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับการทหารกองประจำการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1 – 11 เมษายน 2562 จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงน้อง ๆ ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2541 อายุ 21 ปี และเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2533 – 2540 อายุ 22 – 29 ปี ซึ่งไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกมาก่อน ไปแสดงตนขอรับหมายเรียก, ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบการยกเว้นผ่อนผัน กับสัสดีอำเภอภูมิลำเนาทหารและเข้ารับการตรวจเลือก ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในหมายเรียกดังกล่าว ทหารกองเกินท่านใด เห็นว่าตนเองมีร่างกาย หรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ ให้นำหลักฐาน เช่น ใบรับรองแพทย์, บัตรผู้ป่วย, […]

Read More

สรุปผลการเลือกตั้ง สส. ร้อยเอ็ด 7 เขตการเลือกตั้ง

March 25, 2019

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.62 ได้รับแจ้งผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สส.ร้อยเอ็ด ทั้ง 7 เขต อย่างไม่เป็นทางการ 98 % ณ เวลา 23.26 น.โดยมีรายละเอียดดังนี้ เขต1 1. ชาติไทยพัฒนา 38633 คะแนน นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 2. เพื่อไทย 18552 คะแนน นายวราพงษ์ พันธุ์ศิลา 3. พลังประชารัฐ 14656 คะแนน นายสานิต ว่องสัตนพงษ์ เขต 2 1. เพื่อไทย 48659 คะแนน นายฉลาด ขามช่วง 2. พลังประชารัฐ 21779 คะแนน นางรัชนี พลซื่อ 3. อนาคตใหม่ 12313 คะแนน นายจำรัส สรสาร เขต […]

Read More

ร้อยเอ็ดอ่วม! พายุฤดูร้อนซัดถล่มพังยับ เสียหายกว่า 130 หลังคาเรือน ที่ อ.เสลภูมิ,สุวรรณภูมิ

March 5, 2019

เมื่อเวลา 15.10 น. วันที่ 4 มี.ค. 62 ได้เกิดพายุฝนฤดูร้อน เป็นเวลาประมาณ 10 นาที ทำความเสียหายให้กับบ้านเรือนราษฎรในหลายตำบลของ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ต่อมาเวลา 16.00น.วันเดียวกัน หลังจากนายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิทราบเหตุ จึงพร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเสลภูมิ เข้าพื้นที่สำรวจบ้านเรือนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน ดังนี้ (1). ต.กลาง ประกอบด้วย บ้าน ม.4,5,6,7 และ หมู่ 8 เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 41 หลัง (2).ต.ขวัญเมือง ประกอบด้วยบ้าน ม.2,3,7,8,9,10 และ หมู่ 11 บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 49 หลัง (3). ต.วังหลวง ประกอบด้วยบ้าน ม.7,8,9,14 และ หมู่ 9 มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 36 หลัง […]

Read More

กรมอุตุฯเตือน! พายุฤดูร้อนยังอยู่ เผย 33 จังหวัดเตรียมรับมือ ฝนถล่ม-ลมแรงมาก เสี่ยงเกิดลูกเห็บ

February 27, 2019

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บที่จะเกิดขึ้น และควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรระมัดระวัง และป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ประเทศไทยมีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุม ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนลดลง โดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ สำหรับลมฝ่ายตะวันตกยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้ภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนอ่าวไทยและภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในระยะนี้ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.ของวันนี้ ถึงเวลา 06.00 น.ของวันที่ 28 ก.พ.นี้ ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส […]

Read More

ยังไม่หยุด! หนุ่มแฉนาทีไร่อ้อย จุดไฟเผาติดหลังบ้าน วอนนายอำเภอจัดการ!

February 20, 2019

ในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. เป็นช่วงที่เกษตรกร จะเริ่มเผาไร่ โดยเฉพาะไร่อ้อย เกษตรกรนิยมวิธีกรเผา เพื่อทำให้ใบอ้อยหายไป และสะดวกต่อการตัด แม้ว่า อ้อยสด จะให้ความหวานได้ดีกว่า แต่การหาแรงงานริดใบ ทำได้ยากกว่านั่นเอง ซึ่งปัญหาจากการเผานั่น ทำให้หลายพื้นที่ ค่า PM2.5 เพิ่มสูงขึ้น จนต้องมีการออกประกาห้ามเผาอย่างจริงจัง แม้ว่าจะมีประกาศห้ามเผา แต่ก็ยังพบการลักลอบเผาในหลายพื้นที่ ซึ่งนอกจากปัญหาฝุ่นควัน ยังพบว่า ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงกับไร่อ้อย ยังได้รับผลกระทบจากการเผาอีกด้วย โดยล่าสุด สมาาชิกเฟซบุ๊ก Jutaporn Rommuang ได้แชร์ภาพการเผาอ้อยที่บริเวณใกล้บ้าน ซึ่งภาพน่ากลัวอย่างมก พร้อมระบุว่า “ฝุ่นPM 2.5 ที่ว่าแรง ยังไม่สู้ป่าอ้อยหลังบ้านเลย “ มหากาพย์ป่าอ้อย..” ถอยรถหนีนำกะบ่ทันนนน.. #ฝากแชร์ให้มันถึงนายอำเภอด้วยจ้าาาาาา — ที่ บ้านนาทม ต.นาทม อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี” ข้อมูลจาก ข่าวสด

Read More

แล้งมาเยือน! สถานการณ์ล่าสุด น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ เหลือใช้งานได้จริงแค่ 5 %

February 20, 2019

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำใน เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเก็บกักในเขื่อนอุบลรัตน์เหลือเพียงร้อยละ 29 และในจำนวนนี้สามารถนำไปใช้งานได้จริงเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกรที่ต้องใช้น้ำในภาคการเกษตร ,การอุปโภคและบริโภค นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งของ จ.ขอนแก่น กำลังจะมาถึง ซึ่งจากการบริหารจัดการน้ำของ เขื่อนอุบลรัตน์ พบว่า น้ำในเขื่อนฯ มีอยู่ที่ประมาณร้อยละ 29 ของความจุอ่างซึ่งทางจังหวัดได้มีการประกาศเตือนไปยังเกษตรกรที่อยู่ตอนบน และตอนล่างของลุ่มน้ำแล้ว พร้อมทั้งได้ประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อขอสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้ง และเติมน้ำเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ โดยเป็นการทำฝนหลวงต่อเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองออกไปจนสิ้นสุดในฤดูแล้ง ” เดิมเครื่องบินทำฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้ (20 ก.พ.) แต่ทางจังหวัดก็ได้ขอสนับสนุนการทำฝนหลวงต่อเนื่องออกไปอีก พร้อมกันนี้ยังได้ประสานงานร่วม ปภ.เขต 6 และ กำลังทหารจาก มทบ.23 เพื่อสแตนด์บายเตรียมความพร้อมในการนำรถบรรทุกน้ำลงพื้นที่เข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้” ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ขอยืนยันว่าน้ำในการอุปโภค บริโภคจะไม่เกิดปัญหาอย่างแน่นอน นอกจากนี้ในสัปดาห์หน้า ทางจังหวัดจะลงพื้นที่ไปสำรวจอ่างกักเก็บน้ำขนาดกลางที่มีอยู่จำนวน 14 อ่าง ซึ่งล่าสุด ปภ.รายงานว่าเริ่มแห้งขอด โดยเฉพาะ ที่ […]

Read More