ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ด่วนที่สุด!! กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการฯ จำนวน 245 อัตรา ( 8 – 22 ส.ค.)

August 7, 2018

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561 ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จํานวน 25 อัตรา 2. นายแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 120 อัตรา 3. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา 4. นักเวชการุณย์รัศมิ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 5. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา 6. นักเวชศาสตร์การสื่อสารปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 7. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 11 อัตรา 8. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 9. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 82 อัตรา การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครด้วยตนเองที่ […]

Read More