ข้าราชการ

โปรดเกล้าฯ ‘พ.ร.บ. มาตรฐานจริยธรรม’ ข้าราชการ ต้องปฏิบัติตาม 7 ข้อนี้!

April 17, 2019

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำ และยินยอม ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา โดย พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒” และประกาศใช้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นไป ซึ่ง กฎหมายฉบับนี้มีผล บังคับใช้ กับ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึง หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องประพฤติปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 1.ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา […]

Read More

ทำตัวเหนือกฎหมาย! เปิดศึก‘บิ๊กขรก.เบ่งใหญ่คัพฟ้า ’ทนายดังช่วย‘น้องแนท’เหยื่อโดนตบ

November 24, 2018

ทำตัวเหนือกฎหมาย! เปิดศึก‘บิ๊กขรก.’ทนายดังช่วย‘น้องแนท’เหยื่อโดนตบ จากกรณีเพจดังได้แชร์คลิปวงจรปิด พนักงานเสิร์ฟถูกชายที่มาใช้บริการโรงแรมตบหน้า หลังจากห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ ซึ่งระบุว่า ชายรายนี้มากับข้าราชตำแหน่งใหญ่ในอยุธยา โดยนายปนิตา คชประภา อายุ 25 ปี สาวประเภทสองที่ทำหน้าที่เสิร์ฟ ออกมาระบุว่าถูก นายสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ ตบหน้าสาเหตุเพราะ เดินเข้าไปห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ภายในโรงแรมเหตุเกิดช่วงเย็นวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา ขณะทำหน้าที่ต้อนรับและดูแลลูกค้า 30 คน ความคืบหน้าเรื่องนี้ วันที่ 23 พ.ย. เพจเฟซบุ๊ก ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า ชมรมฯ รับดูแลให้การช่วยเหลือคดีน้องแนท ที่ถูกผอ.ตบ ในโรงแรมที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่มีใครอยู่เหนือกฏหมาย ทำผิดต้องรู้จักขอโทษ ลูกผู้ชายกล้าทำก็ต้องกล้ารับให้เวลาถึงวันจันทร์ไม่มาคุยจะให้ทนายฟ้องศาลเอง ให้โอกาสแล้ว . . . ขอขอบคุณ ข่าวสด

Read More

โทษถึงไล่ออก! “ข้าราชการ” มี “ชู้หรือกิ๊ก” นอกใจคู่สมรส มีโทษสูงสุดคือไล่ออก!!

October 1, 2018

โทษถึงไล่ออก! “ข้าราชการ” มี “ชู้หรือกิ๊ก” นอกใจคู่สมรส มีโทษสูงสุดคือไล่ออก!! สำหรับราชการไทย ทั้งหญิงและชายที่มีพฤติกรรมเป็นชู้หรือมีชู้ มีเมียน้อย มีกิ๊ก นับว่าเป็นการผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม มีโทษทางวินัย หากนอกใจคู่สมรส คู่สมรสอาจร้องเรียนไปยังต้นสังกัดเพื่อให้สอบสวนได้ โทษมีตั้งแต่ตัดเงินเดือนจนถึง “ไล่ออก”!! พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ (10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย มาตรา 84 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 82 ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย มาตรา 85 การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (4) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง มาตรา 88 วรรคสอง โทษทางวินัยมี 5 สถานดังต่อไปนี้ (1) ภาคทัณฑ์ (2) ตัดเงินเดือน (3) ลดเงินเดือน (4) ปลดออก (5) ไล่ออก ทั้งนี้ เฟซบุ๊กเพจ สายตรงกฏหมาย ก็ได้ออกมาแชร์ความรู้ เกี่ยวกับกฏหมายสำหรับข้าราชการ […]

Read More

พูดถูกใจทั้งประเทศ!! หมดไปเท่าไหร่กับคำว่า “รถประจำตำแหน่ง” ของหัวหน้าข้าราชการไทย!(คลิป)

August 8, 2018

จากกรณีสำนักงาน ปปช. เตือนข้าราชการทุกคน กรณีการใช้รถราชการของส่วนราชการต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบฯ เพื่อมิให้ถูกดำเนินคดีตามที่เคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ ถึงการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว ส่งผลให้ศาลสั่งพิพากษาจำคุก 5 ปี ปรับ 2 หมื่นบาท ถือเป็นอุทาหรณ์ก่อนทำผิด จึงจำเป็นที่หน่วยงานราชการต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ รวมถึงระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ใช้รถจะต้องแยกระหว่างเรื่องราชการกับส่วนตัวให้ออกจากกัน หากมีผู้ร้องเรียน จะมีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา ฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งจะมีบทลงโทษรุนแรงถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต ตามมาตรา 151 ที่กำหนดว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท อย่างไรก็ตาม รถราชการต้องมีตราเครื่องหมายหน่วยงานให้ถูกต้อง และที่ผ่านมาได้ตรวจพบปัญหาการใช้รถราชการ ว่ามีการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลงให้กับรถที่ไม่ใช่รถของราชการ เบิกจ่ายเชื้อเพลิงผิดประเภท ไม่มีใบสั่งจ่ายน้ำมัน เติมรถส่วนตัว โดยมิใช่เป็นการเดินทางไปราชการ ล่าสุด ทาง จั๊ด ธีมะ ผู้ประกาศข่าวช่อง ONE 31 ที่ล่าสุดได้ออกมาพูดถึงเรื่อง รถข้าราชการ หรือรถประจำตำแหน่ง ของหัวหน้าส่วนต่างๆว่ามีข้าราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว ซึ่งเห็นได้บ่อยมาก ซึ่งรถประจำตำแหน่งนั้น ได้มีการอนุญาตให้หลายๆตำแหน่งมีรถประจำตำแหน่งได้ โดยรถคันหนึ่งมีอายุการใช้งาน 6 […]

Read More

ไล่ออก!! ข้าราชการ 11 คนเอี่ยว “โกงเงินคนจน”

August 1, 2018

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึง ผลสอบวินัยร้ายแรงผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง พม. (อ.ก.พ.กระทรวงพม.) ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวถึง 3 วัน จนมีมติเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผู้เกี่ยวข้อง 26 คน ที่มี นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบวินัยฯ เสนอบทลงโทษมาในจำนวนนี้ เป็นโทษไล่ออกจากราชการ 6 คน ปลดออก 5 คน และกันไว้เป็นพยาน 15 คน นอกจากนี้ ยังได้พิจารณา โทษไล่ออกจากราชการ ในส่วนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) อีกจำนวน 5 คน จึงรวมพิจารณาโทษทั้งหมด 31 คน เป็นโทษไล่ออก 11 คน เพราะถือว่า เป็นบุคคลที่จงใจดำเนินการให้เกิดการทุจริต ส่วนที่อยู่ในขั้นตอนทำให้เกิดการทุจริตแต่ไม่ทุจริตก็มีโทษปลดออก กรณีที่กลุ่มที่กันไว้เป็นพยาน นั้น เห็นว่า ให้การเป็นประโยชน์จนนำไปสู่การพบผู้กระทำความผิด ที่ประชุมได้หารือถึงการบรรเทาโทษให้กับคนกลุ่มนี้ […]

Read More

ปฏิรูปด่วน!! เตรียมตรวจสอบทรัพย์สินข้าราชการ 3 ล้านคนทั่วประเทศ ตามกฏหมายใหม่!

June 3, 2018

ปปช.เตรียมตรวจสอบทรัพย์สินข้าราชการ 3 ล้านคนทั่วประเทศตามกฏหมายใหม่ เพื่อปฏิรูปราชการไทยให้โปร่งใสมากยิ่งขึ้น พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)กล่าวว่า ขณะนี้ ป.ป.ช.อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อรับมือกับการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของข้าราชการทั่วประเทศจำนวนกว่า 3 ล้านคน ที่กฎหมายใหม่บังคับให้ข้าราชการทุกคนต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้บังคับบัญชา โดยอยู่ระหว่างการเรียงลำดับความสำคัญของกลุ่มราชการที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินก่อน ซึ่งเบื้องต้นอาจจะเป็นกลุ่มผู้ที่บังคับใช้กฎหมาย กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของความโลภและการทุจริต เช่น ตำรวจ, เจ้าหน้าที่สรรพากร , สรรพสามิต และศุลกากร เป็นต้น จึงต้องคิดระบบ Big Data เพื่อรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ โดยอาจให้ข้าราชการทุกคนยื่นผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งจะง่ายต่อการเปรียบเทียบความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน ซึ่งน่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้ ขอขอบคุณข้อมูล_สำนักข่าว INN

Read More

เป็นลมวุ่น!!วิจารณ์ยับงานบวงสรวงเมืองอุดร พิธีข้าราชการยืดยาว นางรำยืนรอตั้งแต่ตี 4

January 18, 2018

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี จังหวัดอุดรธานี จัดงานรำลึกวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบปีที่ 125 โดยมีพิธีถวายพานพุ่มสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม โดยหน่วยงานต่างๆ ก่อนที่นางรำประกอบด้วยชาวบ้านเมืองอุดรธานี จำนวนประมาณ 3 หมื่นคน แต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองสีแสด สีประจำจังหวัด เรียงรายรอบบริเวณพระอนุสาวรีย์ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมไปตามถนนศรีสุข ถนนโภคานุสรณ์ ถนนทหาร ถนนสุรการ แบ่งเป็นห้าแถว พร้อมใจกันรำบวงสรวงสดุดี ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า บรรยากาศในงานมีชาวบ้าน ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน จำนวนหลายหมื่นคนแสดงความจำนงมาร่วมรำสดุดีบวงสรวงในครั้งนี้ด้วยความเต็มใจและสมัครใจมากันเอง แต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงกำหนดการของทางจังหวัดที่ดำเนินงานอย่างล่าช้า มีพิธีการวางพานพุ่มของหน่วยงานราชการมากและนานเกินไป ทำให้นางรำที่มาตั้งแต่เช้ามืด ยืนรอตากแดด จนเป็นลมไปหลายคนเป็นเวลานานถึง 5 ชั่วโมงกว่าจะได้รำเพียงไม่กี่นาที อีกทั้งนางรำที่อยู่ท้ายขบวนไม่ได้ยินเสียงเพลงและจังหวะรำ และมีนางรำจำนวนมากมารอเก้อ ไม่ได้เข้าในพิธีรำดังกล่าว เวลาต่อมา เฟซบุ๊กเพจ Udonthani Update ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า ขอติตรงๆ เพื่อจะได้นำมาแก้ไข และขออภัยมา ณ […]

Read More