ขยายสนามบิน

พ่อเมืองผลักดัน! “โครงการขยายสนามบินร้อยเอ็ด” ปีงบประมาณ 2562

December 13, 2017

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จังหวัดร้อยเอ็ด”( กรอ. ) ในขณะที่มีนายชยันต์ ศิริมาศ รองผวจ.รอ. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผวจ.รอ. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ในที่ประชุม กรอ. ได้มีการหารือในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดในประเด็นสำคัญ อาทิเช่น สภาวการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศและในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่ การเบิกจ่ายงบประมาณของภาคราชการ และการลงทุนของภาคเอกชน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดในมิติต่างๆ ด้วย ในขณะเดียวกัน นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดร้อยเอ็ดจะมีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆ เกิดขึ้นจำนวน 3 โครงการใหญ่ๆ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องทางการจราจร […]

Read More

พ่อเมืองผลักดัน! โครงการขยายสนามบินร้อยเอ็ด เริ่มสร้างปี 2562 แน่นอน

December 13, 2017

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จังหวัดร้อยเอ็ด”( กรอ. ) ในขณะที่มีนายชยันต์ ศิริมาศ รองผวจ.รอ. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผวจ.รอ. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ในที่ประชุม กรอ. ได้มีการหารือในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดในประเด็นสำคัญ อาทิเช่น สภาวการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศและในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่ การเบิกจ่ายงบประมาณของภาคราชการ และการลงทุนของภาคเอกชน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดในมิติต่างๆ ด้วย ในขณะเดียวกัน นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดร้อยเอ็ดจะมีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆ เกิดขึ้นจำนวน 3 โครงการใหญ่ๆ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องทางการจราจร […]

Read More