กู่โนนรัง

เมืองสรวงน่าเที่ยวเด้อ “ชมกู่โนนรัง พระธาตุเจดีย์ศรีเมืองสรวง” ที่ อ.เมืองสรวง “ร้อยเอ็ด”

August 9, 2018

วัดเมืองสรวงเก่า เดิมชาวบ้านเรียกจนติดปากว่าโนนเมืองเพราะเป็นเมืองเก่ามาก่อน ใจกลางเมืองมีซากเจดีย์เก่า ฐานล่างก่อด้วยศิลาแลงข้างบนก่อด้วยอิฐเผาส่วนยอดพังลงมาเหลืออยู่บางส่วนสูงประมาณ ๔ เมตร ภายในบริเวณวัดมีโบราณวัตถุเช่นไห หม้อ กำไรข้อมือฯลฯ บริเวณโดยรอบมีป่าไม้รกทึบสลับป่าไผ่ ต่อมามิจฉาชีพได้ลักลอบขุดเจดีย์ทำให้เจดีย์ได้รับความเสียหาย คณะสงฆ์และประชาชนอำเภอเมืองสรวงจึงได้ นิมนต์พระมหาสุวิช อมโร ป.ธ. ๕ มาเป็นผู้นำในการพัฒนาวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระจำพรรษาเป็นการรักษาไว้ซึ่งโบราณสถาน ท่านได้นำพาคณะสงฆ์และประชาชนสร้างเสนาสนะเป็นถาวรวัตถุขึ้นจนได้รับการประกาศยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ พระธาตุเจดีย์ศรีเมืองสรวง (วัดเมืองสรวงใหญ่) บ้านเมืองสรวง ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด วัดบ้านเมืองสรวงใหญ่ มีพระภิกษุ-สามเณรจำวัด 12 รูป สิ่งสำคัญภายในวัด พระธาตุเจดีย์ศรีเมืองสรวง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่ได้อันเชิญมาจากประเทศอินเดีย อนุสาวรีย์ท้าวคัทธนามซึ่งเป็นผู้กอบกู้เมืองสรวงจากภัยพิบัติที่เกิดจากสัตว์ร้ายที่เรียกว่าหมาสรวง งูชวงซึ่งเป็นเรื่องราวในตำนานของชาวเมืองสรวง สามเสาหลักบ้าน วิหารกลางน้ำพระอุปคุตเถระ พระพุทธรูป…พระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อสุขใจ) ต้นพระมหาโพธิ์ ที่อันเชิญมาจากประเทศอินเดีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เกียรติประวัติวัดบ้านเมืองสรวงใหญ่เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขตจากกะทรวงสาธารณะสุขเมื่อปี พ.ศ. 2548 และวัดสะอาด ฆราวาสสุขใจ จากกรมอนามัยเขต 6 […]

Read More