กระทรวงศึกษาธิการ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ ‘มคอ.1’ หลักสูตรครู 4 ปี

March 6, 2019

6 มี.ค. 62 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ในสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ที่ทุกสถาบันอุดมศึกษาต้องนำไปจัดทำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชา มากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชา และหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทำรายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ.1 ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 1.กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2.กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา 3.กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 4.กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา 7.กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ 8.กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา และนาฏศิลป์ศึกษา 9.กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 10.กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 11.กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 12.กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 13.กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน […]

Read More

มติกพฐ.กำหนดแนวทางรับนักเรียนปี’61 ยึดเกณฑ์ 40 ต่อห้อง แต่ยืดหยุ่นได้

February 21, 2018

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) วาระพิเศษ ว่า ที่ประชุมได้หารือเพื่อแก้ไขปัญหาการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2561 ที่กำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้อง แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 30 คนต่อห้อง ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 40 คนต่อห้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติว่าในปีการศึกษา 2561 การรับนักเรียนชั้นม.1 ให้ยึดตามหลักเกณฑ์ 40 คนต่อห้อง นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ส่วนช่วงรอยต่อที่นักเรียนชั้นม.3 จะขึ้นม.4 ในโรงเรียนเดิม ซึ่งมีปัญหานักเรียนจะถูกคัดออกจำนวนมากนั้น ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีเหตุผลและความจำเป็นไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 40 คนต่อห้องเรียนได้ แต่ต้องทำแผนเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขอขยายห้องเรียน หรือเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ละสถานศึกษา จากนั้นให้ไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่โรงเรียนนั้นๆ สังกัดอยู่ “การยืดหยุ่นดังกล่าวให้รวมไปถึงโรงเรียนทั่วไปด้วย ไม่เฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง เนื่องจากหากเด็กล้นจากโรงเรียนแข่งขันสูงจำเป็นต้องไปอยู่โรงเรียนใกล้เคียง ซึ่งถ้าเด็กไปเป็นจำนวนมากจนเกินห้องละ […]

Read More