กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ราชกิจจาประกาศ!! ‘บิ๊กตู่’ งัด ม.44 ยกเลิก กก.สภามหาวิทยาลัย ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน!

December 11, 2018

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยหัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ป.ป.ช.ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย-บอร์ดกองทุน ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 21/2561 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้มาตรา 44 ยกเลิกผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและเปิดเผยตามมาตรา 102 แห่ง พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ.2561 ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีความเห็นและข้อเสนอแนะมายังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกี่ยวกับประกาศ ป.ป.ช. เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรัฐทุกแห่ง ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยเฉพาะการกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 102 (7) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง มีการนิยามความหมายไว้ตามมาตรา 4 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง หมายความรวมถึงกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ ส่งผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่สามารถใช้ดุลพินิจกำหนดตำแหน่งเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงได้ คำสั่งระบุว่า แต่เนื่องจากประกาศดังกล่าว กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานอื่นของรัฐทุกแห่ง ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. […]

Read More