Breaking News

กรมสรรพสามิต

สิงห์อมควันร้องจ๊าก!! ราชกิจจาฯประกาศ ขึ้นราคาบุหรี่แล้ว เริ่มต้นซองละ 80 บาท

December 17, 2018

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าสินค้ายาสูบชนิด บุหรี่ ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ เพื่อให้การกำหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบคดีเกี่ยวกับสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ในกรณี ไม่มีราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และไม่อาจหามูลค่าของสินค้าชนิดเดียวกันซึ่งได้เสียภาษีโดยถูกต้องแล้วในเวลาหรือใกล้เวลาที่กระทำ ความผิดนั้น หรือไม่อาจหามูลค่าของสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 136 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ได้ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 136 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกำหนดมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนด ค่าปรับในกรณีที่ไม่อาจหามูลค่าของสินค้าตามมาตรา 136 วรรคหนึ่ง ได้ ไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ถือมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ดังต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์ในการกำหนด ค่าปรับ 1.1 บุหรี่ซิกาแรตขนาดบรรจุซองละ 20 มวน ให้ถือราคาซองละ 80.00 บาท […]

Read More

เตรียมจ่าย!!สรรพสามิตจ่อ เก็บภาษีมลพิษ จยย. เพิ่มคันละ 150-250

February 22, 2018

กรมสรรพสามิตจ่อเก็บภาษีมลพิษจากจยย.เพิ่มคันละ 150-250 บาท เชื่อไม่กระทบราคาขายปลีกผู้ซื้อผู้ขับขี่ เหตุภาระภาษีเพิ่มขึ้นเพียง 0.5 % ของราคาขายปลีก คาดจากการขยายฐานภาษีใหม่ปี 64 สามารถเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น 8 แสนล้านบาท ด้านอธิบดีกรมสรรพสามิตเล็งจัดเก็บภาษีขยะอิเล็กทรอนิกส์-สินค้าเป็นขยะย่อยสลายยาก เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 61 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมสรรพสามิตกำลังศึกษาจัดเก็บภาษีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์ เหมือนกับเก็บภาษีรถยนต์ เนื่องจากมอเตอร์ไซค์จำหน่ายจำนวนมาก จึงสร้างมลพิษกับสภาพอากาศ ซึ่งก่อนหน้านี้กรมสรรพสามิตได้เก็บภาษีรถยนต์ตามค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยยึดตามหลักการที่ว่าหากปล่อยมลพิษเยอะจะเรียกภาษีสูงขึ้น นายกฤษฎากล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังศึกษาเก็บภาษีสรรพสามิตขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะดูเชื้อเพลิงในการผลิตที่ทำให้เกิดมลพิษ เช่น ถ่านหิน เก็บภาษีสรรพสามิตที่ทำให้น้ำและอากาศเกิดมลพิษ รวมถึงสินค้าที่ใช้แล้ว กลายเป็นขยะย่อยสลายยาก ผู้ต้องจ่ายภาษีคือ เจ้าของสินค้าหรือโรงงานผู้ผลิต ซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ารัฐบาลต้องเสียงบประมาณจำนวนมาก เพื่อกำจัดขยะและแก้ไขมลพิษที่เกิดจากการปล่อยของเสียมาก โดยกรมสรรพสามิตคาดว่าจากการขยายฐานภาษีใหม่จะทำให้ในปีงบประมาณ 2564 สามารถเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น 8 แสนล้านบาท รายงานข่าวจากกรมสรรพสามิตเผยว่า กรมสรรพสามิตคาดว่าการพิจารณาจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะทำให้มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นคันละ 150-250 บาท โดยไม่น่าจะส่งผล กระทบต่อการเพิ่มราคาขายปลีกรถจักรยานยนต์ […]

Read More