ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่ใด!! “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” ลอยกระทงร้อยเอ็ด 21-22 พ.ย. 2561

  • Admin Joey
  • November 12, 2018
  • Comments Off on ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่ใด!! “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” ลอยกระทงร้อยเอ็ด 21-22 พ.ย. 2561

ร้อยเอ็ดพร้อมจัดงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีปครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ได้เชิญ รมต.ท่องเที่ยวและกีฬามาเป็นประธานเน้น ความสะดวกในด้านการจราจร และสถานที่ เพียงพอต่อผู้เข้าชม เชิญร่วมรำวงสมมาน้ำจำ

เมื่อเช้าวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ เพื่อ จัดงานประเพณี สมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 โดย การดำเนินงานของ นายบรรจงโฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และ คณะ พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สถานศึกษา วิสาหกิจ พ่อค้าและประชาชน ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีกำหนดการจัดงาน ประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีปครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด มีกิจกรรมการอัญเชิญพระประทีปพระราชทานลงลอยในบึงพลาญชัย,การประกวดธิดาสาเกตนครและประกวดอื่นๆ,การแสดงแสงสีเสียง,ชมขบวนแห่กระทงประทีป12หัวเมืองร่วมสมัย,การร่วมรำวงสมมาน้ำ1,000คู่,ร่วมลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12 และชมการแสดงศิลปิน

 

นายบรรจงโฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้เสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ครั้งที่ 20 จำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ฝ่ายต่างๆจำนวน 34 คณะ อาทิ คณะ ที่ 1 คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย พระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด 2 คณะกรรมการฝ่ายบอำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกรรมการ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เลขานุการ 4 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายชยันต์ ศิริมาศ ประธานกรรมการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ 7 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายเลิศบุศย์ กองทองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เลขานุการ 15 คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่กระทงประทีปเมืองสาเกตุนครนำขบวนเมืองบริวาร 11 เมืองร่วมสมัย การจัดแสดงแสงสีและจัดดนตรีประกอบการบรรยายขบวนทุกหัวเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดฝ่ายศิลปวัฒนธรรมเลขานุการ 9 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงแสงสีเสียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทองประธานกรรมการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ นอกจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการประกวด ประกวดต่างๆได้แก่ การประกวด กระทงประทีปใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติกระทงเล็ก การประกวดธิดาสาเกตนคร การประกวดรำวงสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป 28 คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเลขานุการ 34 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในขบวนการต่างๆ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกรรมการ ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเลขานุการ

โดยมีกำหนดการจัดงาน ประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีปครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ระหว่าง

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดดังนี้ วันแรกวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มีการประกวดรำวงสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ประเภทรางวัลต่างๆ มีการรำวงหมู่ 1000 คู่ และ การประกวดธิดาสาเกตนคร ชมการแสดงแสงสีเสียง และการแสดงของศิลปิน

วันที่สอง วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 พิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 6 แห่ง พิธีเปิดงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีปครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 นาที ชม ขบวนแห่กระทงประทีป 12 เมืองร่วมสมัย เคลื่อนเข้าสู่บริเวณงาน พิธีอัญเชิญไฟพระราชทาน พิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทานลงลอยในบึงพลาญชัย ชมการแสดงแสงสีเสียง ประชาชนร่วมลอยกระทง ชมการแสดงของศิลปิน

ขบวนแห่กระทงประทีปต่างๆประกอบด้วย ขบวนแห่กระทงประทีปเมืองสาเกตนครนำขบวนเมืองบริวาร 11 เมืองร่วมสมัย ได้แก่1.ขบวนแห่กระทงประทีป เมืองทอง นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษาทุกฝ่ายเลขานุการ 2.ขบวนแห่กระทงประทีป เมืองหงส์นายอำเภอจตุรพักตรพิมานประธานกรรมการปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์เลขานุการ 3.ขบวนแห่กระทงประทีปเมืองเปลือย นายอำเภอศรีสมเด็จประธานกรรมการผู้อำนวยการโรงเรียนอดุลวิหารกิจเลขานุการ 4.ขบวนแห่กระทงประทีปเมืองเชียงดี นายอำเภอธวัชบุรีประธานกรรมการ ปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรมอำเภอธวัชบุรีเลขานุการ 5.ขบวนแห่กระทงประทีปเมืองเชียงขวาง นายอำเภอทุ่งเขาหลวงประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมทุกฝ่ายเลขานุการ 6.ขบวนแห่กระทงประทีปเมืองไพรในอำเภอเสลภูมิประธานกรรมการ ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอเสลภูมิเลขานุการ 7.ขบวนแห่กระทงประทีปเมืองบัวในอำเภอเกษตรวิสัยประธานกรรมการ เสมียนตราอำเภอเกษตรวิสัยเลขานุการ 8.ขบวนแห่กระทงประทีปเมืองทอง นายอำเภออาจสามารถประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาเลขานุการ 9.ขบวนแห่กระทงประทีปเมืองสีแก้ว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดทุกฝ่ายเลขานุการ 10.ขบวนแห่กระทงประทีปเมืองเชียงเหียน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดประธานกรรมการรองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยทุกฝ่ายเลขานุการ 11.ขบวนแห่กระทงประทีปเมืองฟ้าแดดนายอำเภอจังหารประธานกรรมการ ท้องถิ่นอำเภอจังหารเลขานุการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสำรวจความคิดเห็น ของประชาชน เกี่ยวกับการจัดงานประเพณี สมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีปครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 จังหวัดร้อยเอ็ด ที่สำคัญได้แก่ ผู้ที่มาชมคือผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นส่วนใหญ่ ต่างจังหวัดที่มาเที่ยวงานมีร้อยละ 3.3 ประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนรับทราบ ข่าวสารการจัดงานประเพณี รับทราบข่าวสารมากที่สุด 3 ลำดับแรกได้แก่ ทราบว่ามีการจัดงานเป็นประจำทุกปีร้อยละ 60 2.6 รองลงมาทราบข่าวจากการบอกต่อเพื่อนบุตรหลานผู้ปกครอง อื่นๆ ร้อยละ 60 5.8 และทราบจากป้ายประกาศต่างๆโปสเตอร์ร้อยละ 50 4.9

ข้อสังเกตในการ ลงไปเก็บเงินในกระทงที่ปล่อยออกไปแล้ว ส่วนใหญ่เห็นว่าควรประกาศห้ามไม่ให้เก็บ และมีมาตรการขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่ลงไปเก็บเงินในกระทง

ส่วนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดประกวดรำวงได้แก่ 1 อยากให้จัดที่นั่งสำหรับประชาชนและกองเชียร์และนั่งชมหน้าเวทีการประกวด 2 ช่วงเวลาการจัดการประกวดแดดร้อนอยากให้จัดประกวดในช่วงเย็นๆ 3 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้แต่ละโรงเรียนเข้าร่วมประกวดมากขึ้นโดยเฉพาะทางอำเภอ 4 ควรเพิ่มเงินรางวัลสำหรับทีมที่ส่งเข้าประกวดแต่ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1-3 ,5 ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เหมาะสม 6 อยากให้มีการเชิญประชาชนในบริเวณประกวดให้ร่วมชมการประกวดมากขึ้น

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มาเที่ยวชมงานประเพณี ที่สำคัญได้แก่ 1 ควรจัดสถานที่จอดรถให้เป็นระเบียบและให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเพียงพอ 2 ควรมีป้ายบอกทางไปห้องน้ำที่ชัดเจนและควรเพิ่มรถสุขาเคลื่อนที่ 3 อยากให้มีการจัดระเบียบการขายสินค้าทุกประเภทให้ดียิ่งขึ้น 4 ควรเพิ่มแสงสว่างภายในบริเวณการจัดงานมากกว่านี้ 5 ลำดับขั้นตอนควรกระชับเพื่อไม่ให้เสีย กำหนดการในขั้นตอนอื่นๆ

ประมาณการสภาพเศรษฐกิจในบริเวณรอบสถานที่จัดงานประเพณี ผลการสำรวจพบว่ามีจำนวนร้านค้าที่นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายบริเวณงานทั้งสิ้นจำนวน 680 ร้าน ในจำนวนนี้เป็นร้านขายกระทงสูงสุดจำนวน 455 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 6 6.9 รองลงมาคือร้านขายอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 195 ร้านคิดเป็นร้อยละ 28.7 และร้านขายของเล่นของเบ็ดเตล็ดและอื่นๆจำนวน 30 ร้านคิดเป็นร้อยละ 4.4 สำหรับรายได้ของร้านค้า ที่นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในบริเวณงานปี 2560 พบว่าร้านค้ามีรายได้ทั้งสิ้นประมาณ 1,688,110 บาท โดยได้จากขายกระทง เงิน 97,910 บาท ขายอาหารและเครื่องดื่มเงิน 623,400 บาท ของเล่นของเบ็ดเตล็ดและอื่นๆเงิน 156,800 บาท

ความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณี ผลการสำรวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดงานครั้งนี้ในระดับมากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.98 และเมื่อพิจารณาในแต่ละกิจกรรม เป็นดังนี้ อาทิการแสดงแสงสีเสียง พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.35 ขบวนแห่กระทงประทีป 12 เมืองร่วมสมัยมีความสวยงามแปลกใหม่เพราะว่าประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.30 อันดับ 3 การประกวดกระทงเล็กอนุรักษ์ธรรมชาติ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.25 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอันดับน้อย ได้แก่ ความปลอดภัยในการเที่ยวงานประเพณี ค่าเฉลี่ย 3.94 การจัดระบบการจราจรค่าเฉลี่ย 3.59 สถานที่จอดรถค่าเฉลี่ย 3.42 ห้องสุขาค่าเฉลี่ย 3.58 ทั้งขยะและการจัดที่ให้ทิ้งขยะ 3.62 ระบบไฟฟ้าและการจัดแสงสว่างภายในบริเวณงาน 3.83 การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า 3.76 เป็นต้น
ข่าว : นายสมนึก บุญศรี

Comments

comments